Jumissa2

Ajanvaraus

1. Rekisterinpitäjä

Kehonhuolto Jumissa Oy

(jäljempänä "Yritys")
y-tunnus:   2614136-2
Osoite:   Torikatu 6-8 05800 Hyvinkää
Puhelin:   044 9705 192

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Liisa Kekarainen

liisa@jumissa.fi

3. Rekisterin nimi


Kehonhuolto Jumissa

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus


Verkkokauppa, ajanvarauksien hoitaminen

5. Rekisterin tietosisältö


Nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. Yrityksen verkkopalvelut sekä Yrityksen sosiaalisen median kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja -kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Yrityksen muista rekistereistä, Yrityksen yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen


Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Yrityksen asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Yrityksen käyttötarkoitusten kanssa.
Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Yritys myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

8. Rekisterin suojaus

 
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten toimijoilla on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus


Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää yrityksen rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti Yrityksen luona henkilöllisyyden varmentamalla.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä Yritykseen.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys Yritykseen.